Gå direkte til indhold
 

Er digital transformation for dig?

Du har sikkert hørt om begrebet "digital transformation”, som er et af de ”buzzwords”, der har præget forretningsverden i de seneste år.


Som mange andre begreber i forretningsverden, findes der mange forskellige forståelser af begrebet og mange indgangsvinkler til at forstå, hvad digital transformation indebærer.

Formålet med denne artikel er ikke at give en komplet beskrivelse af begrebet, men at give dig en praktisk indgang til, hvad digital transformation kan omfatte, så du kan vurdere, om der er elementer, I med fordel vil kunne implementere i jeres virksomhed eller organisation.

VM-31766-Banner-01-4

Hvad er digital transformation?

Digital transformation er helt grundlæggende at udnytte digitale værktøjer til at skabe bedre resultater i en virksomheds forretningsaktiviteter.

I mange brancher bliver eksisterende virksomheder i stigende grad presset af nye virksomheder, der er ”født digitale” og dermed har en forretningsfordel i en verden, der i stigende grad er digital. Konsulentfirmaet Accenture har vurderet, at digitale løsninger er årsagen til at halvdelen af virksomhederne på Fortune 500-listen er blevet udskiftet siden år 2000.

Alle virksomheder bliver derfor i et vist omfang tvunget til at tage stilling til, hvordan digitale teknologier og værktøjer kan hjælpe dem med at komme foran konkurrenterne eller arbejde mere effektivt.

Spørgsmålet er så, hvad man som virksomhed eller organisation helt praktisk kan foretage sig for at opnå de fordele, som de digitale værktøjer giver.


Hvordan kan du komme I gang med digital transformation?

Ofte bliver digital transformation fremstillet som en omfattende omvæltning af hele organisationen, som kræver et helt nyt, intensivt fokus, nye kompetencer, gennemgribende forandringer af infrastruktur, optimering af it-systemer, store investeringer osv.

Men det behøver ikke, at være så kompliceret. De første trin i digital transformation er faktisk relativt nemme, fordi der findes mange standardløsninger og der er ikke behov for væsentlige ændringer i organisation og kompetencer. Medarbejdere kan opkvalificeres primært via efteruddannelse og “learning by doing”.

Nogle af de områder, hvor digital transformation har stor effekt og hvor det er let at komme i gang omfatter blandt andet:


Arbejdsprocesser

Virksomhedens arbejdsprocesser er et af de områder, hvor digitalisering kan hjælpe i alle dele af en virksomhed eller organisation, og dermed både effektivisere samt opnå bedre kvalitet og struktur i arbejdet.

Mange kan således opnå store fordele ved at automatisere arbejdsgange, der gentages, og hvor der finder en eller flere godkendelser sted undervejs, eksempelvis ved ansættelser, indkøb og bogholderi. Her kan digitale værktøjer medvirke til at nedlægge manuelle rutiner, minimere dobbelt arbejde og reducere risikoen for fejl.

Digitalisering af processer kan være med til at sikre, at de rigtige informationer tilflyder de rigtige personer på det rigtige tidspunkt.


Vidensdeling og samarbejde

Al virksomhedsdrift handler i sidste ende om at samarbejde – med kolleger, leverandører, kunder, og om at dele viden med disse. Digitaliseringsværktøjer skaber mulighed for at dele informationer sikkert og giver mulighed samarbejde på tværs af afdelinger, lokationer eller landegrænser på nye måder.

Det kan ske i form af en fælles platform for dokumenthåndtering, der sikrer at dokumenter og informationer er tilgængelige for både interne og eksterne interessenter. Her kan medarbejdere arbejde med dokumenter baseret på faste skabeloner, redigere online, processer for godkendelse m.v. der sikrer at dokumenter og informationer håndteres effektivt.

Det kan også være i form af kundeportaler, hvor man giver kunderne adgang til informationer om deres engagement og gøre det nemt for dem at bestille produkter og ydelser.


Business Intelligence

Business Intelligence (BI) er et begreb som mange nok forbinder med økonomisk afrapportering – nøgletal og finansielt overblik. Men dataanalyse er i dag meget mere end det.

Både store og små virksomheder ligger i dag inden med store mængder af informationer – ofte flere end de selv er klar over. BI handler om, hvordan du kan gøre det nemmere for dig og dine medarbejdere at indsamle relevante data og konvertere dem til brugbar og tilgængelig viden. Så I kan træffe bedre beslutninger, der baserer sig på forretningsindsigt – og ikke mavefornemmelser.

BI kan hjælpe i alle dele af en virksomhed. Det kan fx være i HR til at sikre medarbejdertrivsel, i salgsafdelingen til at visualisere kundeadfærd, i produktionen til at optimere din produktion, reducere spild, minimere driftstop og vedligeholdelsesomkostninger, eller på lageret til at sikre dig minimal lagerbinding – og at varerne er tilgængelige, når behovet er der.


Kan det betale sig?

Det Digitale Vækstpanel under Erhvervsministeriet har beregnet, at samlet kan øget digitalisering give det danske samfund en gevinst på 87 mia. kr., og konkret give virksomheder en gevinst på 33 mia. kr. Der er altså betydelige gevinster ved at digitalisere processer og arbejde med digitale teknologier.

Flere undersøgelser peger på en positiv sammenhæng mellem produktivitet og digitalisering. En undersøgelse fra Copenhagen Business School har påvist, at i virksomheder med fokus på investeringer i informations- og kommunikationsteknologi vokser produktiviteten i gennemsnit 2,4% hurtigere om året. Du kan læse hele rapporten her.

En undersøgelse fra Pw fra 2016 blandt små og mellemstore virksomheder viser, at investeringer i digitalisering bidrager positivt til omsætningsvæksten, og at digitaliseringsprojekterne samtidig er lønsomme. Således svarer næsten halvdelen af deltagerne i undersøgelsen, at investeringerne i digitalisering har bidraget til deres omsætningsvækst i høj eller meget høj grad.

Der er altså god basis for, at investeringer i digital transformation af virksomheden kan betale sig.

Gevinster ved digitalisering kommer oftest i form af:

  • Mindre omkostninger

  • Øget indtjening

  • Reduceret sårbarhed

  • Øget konkurrenceevne

  • Optimeret beslutningsgrundlag

  • Øget medarbejdertilfredshed


Er digital transformation kun for store virksomheder?

Bestemt ikke! Hele begrebet digital transformation er udsprunget af, at små virksomheder udnyttede fordelene i digitale værktøjer til at presse større og mere etablerede konkurrenter.

Alle typer og størrelser af virksomheder vil kunne drage nytte af de værktøjer og begreber, som indgår i digital transformation. Der er gode eksempler på mindre virksomheder, der enten har gennemgået en succesfuld digital transformation eller har taget de første skridt på den digitale rejse.

Vil du vide mere om digital transformation?

Hvis du overvejer, om der er elementer af ovenstående som kunne virke i din virksomhed eller organisation, er du meget velkommen til at kontakte os.